Daniel Craig thinks Kardashians behave like ‘idiots’

Daniel Craig thinks Kardashians behave like ‘idiots’